Yhdistys

Suomen Mittelspitz ry:n tarkoituksena on tehdä rotuaan tunnetuksi, tuoda rotua harrastavat ihmiset yhteen ja järjestää toimintaa, koulutusta ja antaa jalostuksellista apua kaikille rodusta kiinnostuneille.

Yhdistys julkaisee Mittelspitz-lehteä neljä kertaa vuodessa.

Järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn SSKY:n päänäyttelyn yhteydessä.

Kun aloitat kasvatusharrastuksen mittelspitz-rodun parissa, Suomen Mittelspitz ry haluaa olla tukenasi – tehtävänämme on jakaa tietoa ja tukea kasvattajan valintoja jalostustyössään.

Suomen Mittelspitz ry on jäseniään varten, joten olemme aina avoinna ehdotuksille ja ajatuksille.

Tule mukaan!

isologo


Yhdistyssäännöt

1 § Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Suomen Mittelspitz ry

2 § Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue
Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

3 § Yhdistyksen kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomen kieli.

4 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mittelspitzien jalostusta ja kasvatusta sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan harjoittamalla julkaisutoimintaa ja valistustyötä sekä järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja ja muita vastaavia tapahtumia. Yhdistys seuraa kenneltoiminnan kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, etenkin edustamansa rodun osalta ja tekee tarvittaessa alan kehittämistä koskevia aloitteita.

5 § Varojen hankinta
Varoja toimintansa tukemiseen yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, joiden suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

6 § Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu ja halutessaan yhdistyksen hallitus voi hyväksyä tai hylätä jäsenyyden. Yhdistyksen hallitus voi päätöksellään katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli erääntynyt jäsenmaksu on ollut maksamatta yli kuukauden.
Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut.
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheessä jo ennestään on yhdistyksen vuosi- tai nuorisojäsen.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö.
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen vuosikokous kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Asiantuntijajäseneksi yhdistyksen hallitus voi nimetä kotimaisen mittelspitzrodun ulkomuototuomarin tai muun asiantuntijaksi hyväksymänsä henkilön. Asiantuntijajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenen halutessa erota yhdistyksestä on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän jättää jäsenmaksun suorittamatta, rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai hänet on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n jäsenyydestä. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin, eikä hänen maksamiaan jäsenmaksuja palauteta.

7 § Yhdistyksen toimintavuosi ja kokoukset
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on vuosikokouksien välinen aika. Hallituksen on annettava tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat toiminnantarkastajille neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen yhdistyskokous voidaan kutsua kokoon hallituksen päätöksellä tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen kotisivulla. Lisäksi kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse tai julkaistaan yhdistyksen julkaisussa viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15-vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni sekä tämän lisäksi oikeus valtakirjalla edustaa kahta yhdistyksen jäsentä. Yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöissä ole toisin määrätty. äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

8 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat;
– kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
– kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
– hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
– toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
– hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
– hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
– yhden toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön valitseminen
– hallituksen esitys seuraavan toimintavuoden työ- ja toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
– seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden määrääminen erikseen vuosi- , perhe- ja nuorisojäsenille,
– hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen ovat vuosittain erovuorossa. Ensimmäisillä kerroilla erovuoroisuus määräytyy arpomalla.
Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee vuosittain varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän hallituksen muun jäsenen ollessa paikalla.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa, tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

10 § Hallituksen tehtävät
Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle, asioiden valmistelusta kokouksiin, aloitteiden ja ehdotusten tekemisestä yhdistyksen edustamaa koirarotua ja koko kenneltoimintaa koskevissa kysymyksissä. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.
Hallitus määrää yhdistyksen edustajan kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin rotujärjestöihin tai kennelpiiriin niiltä osin, joita yhdistyksen syys- tai vuosikokous ei määrää.
Hallitus voi myös nimetä avukseen erilaisia toimikuntia ja työryhmiä, kuten esimerkiksi jalostus-, tiedotus-, lehti- yms. toimikuntia.

11 § Suhteet muihin kenneljärjestöihin
Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Seurakoirayhdistys r.y.:een. Yhdistys kuuluu myös Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:een, Keski-Suomen Kennelpiiriin ja se voi myös tarpeen mukaan kuulua muihin yhdistyksen toimintaa hyödyntäviin kenneljärjestöihin.

12 § Sääntöjen muutos
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksessa vaaditaan vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kaksi (2) kuukautta ja joista toisen on oltava yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti seurakoira-asiaa ja/tai eläinsuojelua edistävään tarkoitukseen.

14 § Yhdistyslaki
Niiltä osin, joita näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain säännöksiä.

(9.11.2019 hyväksyttiin sääntömuutokset syyskokouksessa Jyväskylässä. Sääntöehdotus oli etukäteen jäsenistön nähtävänä lehdessä 3/19.
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt sääntömuutoksen 4.3.2020).